Serwis replik Poligon "Twierdza Dobczyce" Organizacja imprez Forum Klubu
Rejestruj  |  Zaloguj
20 września, 2020  
Kontakt Minimalizuj
!

Paweł Borycki

tel.: 796-696-727

mail: pfc@aksnet.eu

GG: 1515320

Skype: borycki.pawel

Zapytanie Minimalizuj
Zrezygnuj   Wyślij
Oświadczenie uczestnika rozgrywki

 ___________, dnia _________r.

 

Ja, niżej podpisany/a _______________________________, leg. się dowodem osobistym seria/nr_______________  niniejszym oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nadto oświadczam, iż jestem świadomy/a tego, że:

 1. spotkania ASG polegają na oddawaniu przez ich uczestników strzałów do siebie z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i masie do 0,33 g (symulacja walki);
 2. używane przez uczestników spotkań ASG repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek na odległość do 100 m, w tym także seriami;
 3. podczas spotkań ASG mogą być przez ich uczestników używane cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy;
 4. uczestnictwo w spotkaniach ASG jest obarczone dla ich uczestników ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją mogą być: wszelkiego rodzaju potłuczenia, otarcia, złamania, zwichnięcia i inne; w skrajnych przypadkach również ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: utraty oka, utraty wzroku, naruszenia czynności słuchu lub mowy lub rozstrój zdrowia;
 5. uczestnictwo w spotkaniach ASG, podobnie jak uprawianie innych dyscyplin sportowych, odbywa się w ramach dozwolonego ryzyka sportowego, które wyłącza bezprawność czynu powodującego u poszkodowanego uczestnika spotkań ASG skutki, o których mowa w pkt 4.

Mając powyższe na uwadze, oświadczam iż:

 • mam pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść dla mnie uczestnictwo w spotkaniach ASG i że konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków na poligonie,
 • w razie zaistnienia u mnie w/w skutków nie będę występować z roszczeniami odszkodowawczymi oraz nie będę żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy, innego uczestnika oraz organizatora spotkań ASG.

 Dla potrzeb kontaktów organizatora ASG ze mną, wskazuję mój nr telefonu ________________.

 

 ____________________________

         czytelny podpis uczestnika

 

Pobierz dokument.doc

Drukuj  
Oświadczenie rodzica / opiekuna

____________, dnia __________r

 

Ja, niżej podpisany/a _______________________________, leg. się dowodem osobistym seria/nr_________________będąc rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego______________________________ ur. ______________ r., wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w spotkaniach Air Soft Gun (zwane dalej spotkaniami ASG).

 Wyrażając zgodę, jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a tego, że:

 1. spotkania ASG polegają na oddawaniu przez ich uczestników strzałów do siebie z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i masie do 0,33 g (symulacja walki);
 2. używane przez uczestników spotkań ASG repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek na odległość do 100 m, w tym także seriami;
 3. podczas spotkań ASG mogą być przez ich uczestników używane cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy;
 4.  w spotkaniach ASG mogą brać również udział osoby pełnoletnie;
 5. uczestnictwo w spotkaniach ASG jest obarczone dla ich uczestników ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją mogą być: wszelkiego rodzaju potłuczenia, otarcia, złamania, zwichnięcia i inne; w skrajnych przypadkach również ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: utraty oka, utraty wzroku, naruszenia czynności słuchu lub mowy lub rozstrój zdrowia;
 6.  uczestnictwo w spotkaniach ASG, podobnie jak uprawianie innych dyscyplin sportowych, odbywa się w ramach dozwolonego ryzyka sportowego, które wyłącza bezprawność czynu powodującego u poszkodowanego uczestnika spotkań ASG skutki, o których mowa w pkt 5.

 Mając powyższe na uwadze, oświadczam iż:

 • mam pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść dla mojego dziecka/podopiecznego uczestnictwo w spotkaniach ASG i że konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków na poligonie,
 • w razie zaistnienia u mojego dziecka w/w skutków nie będę występować z roszczeniami odszkodowawczymi oraz nie będę żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy, innego uczestnika oraz organizatora spotkań ASG.

 Dla potrzeb kontaktów organizatora ASG ze mną, wskazuję mój nr telefonu ________________.

 

 ___________________________

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

Pobierz dokument.doc

Drukuj  
Google+